Zásady spracovávania a ochrany osobných údajov

Spoločnosť PAKE, spol. s r.o. sa zaväzuje  rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie. Všetky spracúvané osobné informácie sú považované za prísne dôverné a pri zaobchádzaní s nimi rešpektujeme platné právne predpisy.

Spracovateľom je spoločnosť PAKE, spol. s.r.o., Župná 54, 953 01  Zlaté Moravce, IČO: 341 28 433, ktorá zhromažďuje, uchováva a ďalej spracúva Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti. V našej spoločnosti sú osobné údaje sprístupnené len oprávneným zamestnancom a kladieme dôraz na mlčanlivosť.

Spracovávame údaje – identifikačné – meno, priezvisko, titul, IČO, DIČ, IČ DPH  a kontaktné údaje – kontaktná adresa, emailová adresa , telefónne číslo a údaje z našej vzájomnej komunikácie.  Tieto údaje ste nám  oznámili v rámci našej spolupráce.


Osobné údaje sú našou spoločnosťou spracúvané manuálne a automatizovane.

Osobné údaje spracúvame v rámci plnenia právnych povinností vyplývajúcich zo zákona – vedenie účtovníctva, daňové odvody, mzdová a personálna agenda, poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, počas ktorej je spoločnosť povinná uchovávať podľa platnej legislatívy alebo na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas.

Webová stránka spoločnosti PAKE, spol. s.r.o. používa cookies len na základe Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu  pri vašom prvom vstupe.

Čo sú to Cookies?

Cookies sú dátovo malé súbory zasielané spolu s web stránkou zo servera do internetového prehliadača užívateľa. Úlohou cookies  je uchovanie nastavení užívateľa, ktoré vykonal na konkrétnej web stránke. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Bežne je takýmto spôsobom riešené automatické prihlasovanie sa, voľby skrytého a zobrazeného obsahu na web stránkach, či iné. Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete môcť pridávať obsah na našu stránku, písať diskusné komentáre, alebo podať inzerát, keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.

Cookies tretích strán

V dnešnom svete sa nedá fungovať bez prepojenia webu na iné webové služby napr. sociálne siete, kde môžete používať tlačítka na zdielanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach ako napr. na Facebook. Pre využitie týchto služieb stránka načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Nemáme možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača Mozilla Firefox, Chrome…  a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov. Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Rešpektujeme vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.


Naša webová stránka používa cookies:

PHPSESSID – Cookie vygenerované aplikáciami založenými na jazyku PHP. Toto je identifikátor všeobecného účelu používaný na udržiavanie premenných relácie používateľov. Obvykle je to náhodne generované číslo, ako sa používa, môže to byť špecifické pre danú lokalitu, ale dobrým príkladom je udržanie stavu prihláseného užívateľa medzi jednotlivými stránkami.

Podľa platnej legislatívy máte voči spoločnosti PAKE, spol. s r.o. uvedené práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom
  • Právo na opravu nepresne spracovaných osobných údajov
  • Právo na vymazanie / v prípade, že vypršal účel spracovania a v prípade odvolania súhlasu, na základe ktorého boli osobné údaje spracované/
  • Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov
  • Právo na odvolanie súhlasu
  • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou PAKE, spol. s r.o.
  • Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov


Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V prípade zmien vás o tejto skutočnosti budeme ihneď informovať.


PAKE sro

web: www.pake.sk
email: info@pake.sk